Wat zoekt U ?

Vind uw gereedschap

Algemene voorwaarden

Versie n°1 – Datum van publicatie: 22/08/2022

Deze algemene voorwaarden controleren de goede werking vanpresentatie aanbod en  en het online verkopen op deze site.
De aandacht wordt gewezen op het bestaan van een handvest met betrekking op de verwerking van persoonlijke gegevens.


Lijst van artikelen :
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Aanvaarding van de algemene onlineverkoopvoorwaarden
Artikel 3 – Waarde van computerbestanden en e-mailuitwisselingen – Archivering
Artikel 4 – Doel van de site – Geografische en taalkundige beperkingen
Artikel 5 – Afwijzing en beperking van aansprakelijkheid in het verkoopproces
Artikel 6 – Kenmerken van de aangeboden producten en diensten
Artikel 7 – Tarieven
Artikel 8 – Bestelprocedures en beschrijving van het aankoopproces
Artikel 9 – Betalingsinformatie
Artikel 10 – Voorraadsituatie – Levering of beschikbaarheid
Artikel 11 – Wettelijk herroepingsrecht
Artikel 12 – Standaardformulier voor herroeping
Artikel 13 – Gevallen van niet-toepassing van het herroepingsrecht
Artikel 14 – Wettelijke garantie voor producten die door een consument op deze site zijn gekocht
Artikel 15 – Terugzending van producten in geval van herroeping/uitoefening van de wettelijke garantie
Artikel 16 – Vaststelling van voorwaarden – Wijziging van voorwaarden
Artikel 17 – Wijze en termijn van klachten in verband met de contractuele documenten
Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillenbemiddeling

Artikel 1 – Definities

Hierna zullen we verwijzen naar:

Artikel 2 – Aanvaarding van de algemene onlineverkoopvoorwaarden

De aankoop van een goed of een dienst, of de creatie van een ledenruimte veronderstelt de aanvaarding, door de Gebruiker, van al deze algemene voorwaarden, die op dezelfde wijze erkent er ten volle kennis van te hebben genomen. Voor consumenten kan deze aanvaarding bijvoorbeeld bestaan in het aankruisen van het vakje dat overeenkomt met de zin waarmee zij deze algemene voorwaarden aanvaarden. Het aankruisen van dit vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening door de gebruiker. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden veronderstelt dat de gebruiker handelingsbekwaam is. Indien de Gebruiker minderjarig is of handelingsionbekwaam, verklaart hij toestemming te hebben van een voogd, curator of wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 3 – Waarde van computerbestanden en e-mailuitwisselingen – Archivering

De Gebruiker erkent de waarde van de automatische registratiesystemen van de uitgever van deze site (met name de geïnformatiseerde registers van mededelingen, bestellingen, betalingen en transacties tussen partijen) en ziet, behoudens tegenbewijs, af van het recht om deze te betwisten in geval van een geschil.

De uitwisselingen tussen het door de Gebruiker meegedeelde e-mailadres en het hierboven vermelde adres worden geacht betrouwbare geschriften te zijn, tenzij het tegendeel wordt bewezen. De Verkoper zal de bestelbonnen en facturen archiveren op een betrouwbare en duurzame wijze. Deze bijstand, die een betrouwbare kopie vormt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van kracht zijn in België.

Artikel 4 – Doel van de site – Geografische en taalkundige beperkingen

Deze site biedt online verkoop van fysieke goederen aan professionals, alsmede diensten die rechtstreeks verband houden met deze goederen.

Het gebruik van de diensten van de site is beperkt tot België.

Hoewel deze site gericht is aan professionals, kunnen ook particuliere klanten bestellingen plaatsen. In dat geval moeten zij rekening houden met de BTW die moet worden toegevoegd aan de prijzen van de productfiches. In elke geval verschijnt het totaalbedrag inclusief BTW op het einde van het bestelprocedure, wanneer de klant wordt verzocht de bestelling te valideren.

De dienst wordt alleen in het Frans en het Nederlands aangeboden.

Artikel 5 – Afwijzing en beperking van aansprakelijkheid

5.1. Vrijstelling van aansprakelijkheid voor de uitgever voor het gebruik van de website

De uitgever van de website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade als gevolg van het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, computervirussen, onderbreking van de websitedienst, of andere.

In geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site, ten gevolge van technische problemen of van enige andere aard, kan de gebruiker geen aanspraak maken op enige schadevergoeding of compensatie.

De onbeschikbaarheid, zelfs langdurig en zonder beperking, van één of meerdere producten, kan geen schade berokkenen aan de Gebruiker en kan in geen geval aanleiding geven tot de toekenning van een schadevergoeding door de site of de uitgever ervan.

De gebruiker geeft uitdrukkelijk toe de site op eigen risico en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken. De site biedt de gebruiker informatie voor informatieve doeleinden, met onvolkomenheden, fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden en andere tegenstrijdigheden die kunnen bestaan. Deze informatie vormt in geen geval een persoonlijk advies of een ander op te volgen advies. In ieder geval kan de uitgever op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld:

De op deze site aanwezige hyperlinks kunnen leiden naar andere internetsites en de uitgever van deze site kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wetgeving. Evenzo kan de uitgever van deze site niet aansprakelijk worden gesteld indien het bezoek van een van deze sites door de gebruiker hem schade berokkent.

5.2 Vrijstelling van aansprakelijkheid van de uitgever in het verkoopproces

De Verkoper is, in het bijzonder in het online verkoopproces, slechts gebonden door een algemene middelenverbintenis. In geen geval zal zijn aansprakelijkheid onder deze voorwaarden een bedrag overschrijven dat gelijk is aan het bedrag die zijn betaald of betaalbaar zijn in de transactie, die aanleiding geeft tot de genoemde aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of vorm van de betreffende actie. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het afgesloten contract ten gevolge van een geval van overmacht (bijvoorbeeld onvoorziene schade aan de uitrusting, brand, , overstroming of andere schade aan de installaties en de productie-uitrusting, ontbreken van energie, en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de personen en de uitrusting die de Verkoper nodig heeft om zijn verplichtingen na te komen en die van die aard zijn dat ze de uitvoering van het contract onmogelijk of gewoonweg duurder maken)

Met betrekking tot de gekochte producten kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving, schade of onkosten die in het heden mochten ontstaan. De keuze en de aankoop van een product zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. De gehele of gedeeltelijke onbruikbaarheid om de producten te gebruiken, met name wegens schijnbare tegenstrijdiheid, kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, terugbetaling of aansprakelijkheid vanwege de Verkoper, behalve in het geval van een bewezen verborgen gebrek, niet-conformiteit, gebrek of uitoefening van het herroepingsrecht indien van toepassing is , d.w.z. indien de klant geen professioneel is en het contract dat werd afgesloten om het goed of de dienst te verwerven, de mogelijkheid tot herroeping biedt, overeenkomstig de artikelen van Boek VI van het Wetboek van economisch recht.

De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving en worden uitsluitend verkocht aan klanten die in België gevestigd zijn. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om, alvorens een bestelling te plaatsen, bij de bevoegde autoriteiten in zijn land na te gaan of het product mag worden ingevoerd of gebruikt.

Artikel 6 – Kenmerken van de aangeboden producten en diensten

De aangeboden producten zijn deze die op de site gepubliceerde catalogussen zijn opgenomen. Deze producten worden aangeboden binnen het voorbehoud van de beschikbare voorraden. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving die door de redacteur is opgesteld aan de hand van de door de fabrikant verstrekte gegevens.

Een perfecte overeenkomst is niet gegarandeerd, de foto’s en de afbeeldingen, die ter ondersteuning van de tekst de producten op de site illustreren, hebben daarom geen contractuele aard. De uitgever van deze site kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de kenmerken van de artikelen verschillen van de op de site aanwezige afbeeldingen of indien deze laatste onjuist of onvolledig zijn. De Klant wordt verzocht rekening te houden met de teksten van de beschrijvingen en de kenmerken vermeldt in de catalogus, die de Verkoper zo trouwbaar mogelijk heeft trachten te beschrijven. De Verkoper is echter niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van een materiële fout, een tikfout of enige andere onopzettelijke fout of nalatigheid in verband met de op de website gepubliceerde informatie.

Artikel 7 – Prijzen + leveringskosten

Tenzij anders vermeld, aangezien deze site bestemd is voor professionals, zijn de prijzen in de catalogus in euro, exclusief BTW.

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De in de bestelbon vermelde prijs is evenwel de enige prijs die voor de klant geldt. Bijgevolg is de Verkoper, indien de prijzen dalen na het plaatsen van de bestelling, niet verplicht het verschil te compenseren; indien de prijzen stijgen, is hij verplicht te verkopen tegen de op de dag van de bestelling vastgestelde prijs.

Artikel 8 – Bestelprocedures en beschrijving van het aankoopproces

Hierna wordt de term “Winkelwagen” omschreven als immaterieel object die alle goederen of diensten groepeert die door de Gebruiker van de site zijn geselecteerd met het oog op een aankoop.

Belangrijkste stappen van het online aankoopprocess op de site :

De Verkoper kan weigeren een bestelling uit te voeren wanneer blijkt dat de koper van plan is de producten in nieuwe staat door te verkopen, dat er sprake is van een poging tot bedrog of een onopgelost geschil in verband met een vorige bestelling, of wanneer de bestelling wordt geplaatst door een minderjarige zonder dat de Verkoper verzekerd is van de instemming van de wettelijke vertegenwoordiger. Dit geldt ook als er een kennelijke fout is gemaakt in de beschrijving van een product in de online-catalogus of in de prijsaanduiding ervan, ondanks de grote zorg die de Verkoper aan de nauwkeurigheid van de informatie besteedt. De Verkoper zal de Koper vervolgens per e-mail op de hoogte brengen met de reden van de weigering.

Artikel 9 – Betalingsinformatie

De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de regelgeving bepaalt dat de klant door op de knop “bestelling valideren en betalen” te klikken, verplicht is de geplaatste bestelling te betalen.

De Gebruiker kan betalen via bankoverschrijving, Bancontactkaart of kredietkaart.
Er zijn geen extra kosten verbonden aan online betalingen.

Betalingen met kredietkaart gebeuren via beveiligde transacties die worden aangeboden door een online betalingsplatform provider Stripe. De Verkoper heeft geen toegang tot gegevens betreffende de betaalmiddelen van de gebruiker. De betaling wordt rechtstreeks verricht aan de bank of betalingsprovider die de betaling van de Klant ontvangt.

Bij overschrijvingen beginnen de leveringstermijnen,bepaald in onderstaand artikel, pas te lopen vanaf de datum dat de verkoper daadwerkelijk de betaling heeft ontvangen, deze laatste kan hiervan op verschillende manieren het betalingsbewijs leveren.

Indien de betaling niet binnen 7 werkdagen na de datum van de online bestelling wordt ontvangen, kan de Verkoper de bestelling automatisch annuleren.

Eigendomsvoorbehoud :

Het feit van een klacht ontslaat de koper niet van zijn verplichtingen om het onbetwiste verschuldigde bedrag op de vervaldag te betalen.

In geval van een bestaande vordering behoudt de verkoper zich het recht voor om elke andere lopende bestelling of overeenkomst te annuleren.

Artikel 10 – Voorraadsituatie – Levering of terbeschikkingstelling

De Verkoper zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat een eventueel voorraadtekort wordt vermeld in de beschrijving van de getoonde producten.

Als hij desondanks een tekort aan voorraad voor het bestelde product vaststelt of als hij door de transportfirma op de hoogte wordt gesteld van een vertraging in de verzending, zal de Verkoper de Gebruiker per e-mail verwittigen en hem inlichten over de vermoedelijke wachttijd en/of een alternatief voorstellen. De verkoop zal worden geannuleerd indien de Gebruiker niet binnen 7 werkdagen op deze e-mail reageert

De Verkoper behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen uit te voeren.

De op de website vermelde leveringstermijnen vormen geen essentiële voorwaarde voor de overeenkomst en worden slechts bij wijze van indicatie gegeven. Vertragingen ten opzichte van de aangegeven leveringstermijnen kunnen derhalve geen aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van de Koop. In geval van vertraging bij de levering komen de partijen een nieuwe leveringsdatum overeen, zonder dat de klant zich op de vertraging kan beroepen om schadevergoeding te eisen of het contract te beëindigen. Indien de Klant echter een consument is, heeft de Klant recht op levering binnen 30 dagen na het sluiten van de aankoop (“Contractuele termijn”) of, bij gebreke daarvan, ten minste binnen een aanvullende termijn die schriftelijk aan de Klant zal worden meegedeeld en wat in concrete omstandigheden redelijk is. Indien de Verkoper niet in staat is binnen deze extra termijn te leveren, kan de Klant de koop ongedaan maken zonder enige schadevergoeding te betalen.

In elke geval is de levering binnen de termijn alleen mogelijk indien de koper aan zijn verplichtingen tegenover de verkoper heeft voldaan.

Indien de Koper een Consument is, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op het moment dat de Koper of een door de Koper aangewezen derde (anders dan de transportfirma) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Indien de levering op een andere dan de door de Verkoper voorgestelde wijze plaatsvindt, gaat het risico over op de Consument-afnemer bij aflevering door de Verkoper aan de door de Klant gekozen transportfirma.

Indien de koper een beroepsbeoefenaar is, gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten over op de koper zodra de verkoper de goederen aan de transportfirma heeft overhandigd. Ook na levering blijven de geleverde materialen eigendom van de Verkoper en is de Koper slechts titulair van de materialen. De Verkoper behoudt zich het recht voor de materialen te demonteren en terug te vorderen zonder de toestemming van de Koper. Dit recht eindigt en de eigendom wordt overgedragen zodra de koper al zijn schulden aan de verkoper heeft voldaan.

Ingeval het recht van terugvordering wordt ingeroepen, behoudt de Verkoper de betaalde voorschotten als vergoeding voor de geleden schade.

Indien de gebruikelijke leveringstermijn, aangegeven voor het land van bestemming, met meer dan 10 werkdagen wordt overschreden, wordt de klant verzocht de verkoper in te lichten. zodat deze intern en bij de transportfirma een onderzoek kan instellen en, afhankelijk van de ontvangen informatie, ofwel een nieuwe termijn kan meedelen, ofwel op eigen kosten een tweede verzending kan uitvoeren, waarbij het aan de Klant is om deze te weigeren en om terugzending te verzoeken in geval van aankomst van de eerste verzending.

Consument-klant (BtoC): Indien deze nieuwe termijn niet wordt gerespecteerd of duidelijk niet redelijk is, kan de consument binnen een termijn van maximaal 30 dagen schriftelijk verzoeken om de verkoop te annuleren. Na deze periode zal geen enkele klacht meer worden aanvaard. Bij deze regellng of bij het uitblijven van een reactie op de e-mail waarin melding wordt gemaakt van een vertraging/gebrek, zal de consument vervolgens, binnen een termijn van maximaal 14 dagen, de bedragen terugbetaald krijgen die hij voor de bestelling heeft toegezegd, met betrekking tot de betaling van de niet-geleverde producten. Deze clausule is niet van toepassing indien de vertraging te wijten is aan een geval van overmacht bij de voorbereiding van de bestelling of bij de levering (zie artikel van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden inzake de beperking van de aansprakelijkheid). In dergelijk geval verbindt de klant zich ertoe geen gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de Verkoper en ziet hij af van het recht om gebruik te maken van de, in dit artikel, voorziene oplossing.

Indien de klant een anomalie opmerkt aan de buitenkant van het pakket (scheuren, sporen van vochtigheid,… en andere vormen van vernieling) , moet de consument-klant het betrokken pakket weigeren op het ogenblik van de levering; elke anomalie moet dan door de klant handgeschreven worden aangegeven op de leveringsbon, vergezeld van de handtekening van de klant. Elk geweigerd product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de transportfirma worden teruggezonden. Indien de klant deze instructies niet naleeft, hoeft de Verkoper niet in te gaan op het verzoek van de klant om het weigeringsrecht uit te oefenen

Als het pakket niet rechtstreeks kon worden afgeleverd, laat de transportfirma een leveringsbon achter met een referentienummer.

De klant krijgt over het algemeen verschillende mogelijkheden aangeboden, door de transportfirma, om zijn pakket te ontvangen (vermeld op de leveringsbon) zoals :

Indien, ondanks deze mogelijkheden, het pakket van de klant door de leveringsdienst aan de Verkoper wordt teruggezonden, zal deze laatste, na ontvangst van het teruggezonden pakket, per e-mail contact opnemen met de klant om hem te vragen wat hij met zijn bestelling moet doen. Indien de klant het pakket per vergissing heeft geweigerd of tijdens de levering afwezig was en het pakket niet binnen de gestelde termijn bij de transportfirma heeft afgehaald, kan hij vragen om het pakket opnieuw te sturen door eerst de kosten van de nieuwe zending te betalen. Deze kosten moeten worden betaald, zelfs voor bestellingen waarvoor reeds de leveringskosten werden aangeboden op het ogenblik van de bestelling.

Uitvoering van installaties (uitrusting laadkaai)

Het werk moet worden verricht op werkdagen en tijdens de uren die in de geldende sociale wetgeving zijn vastgesteld. De overuren worden berekend overeenkomstig de geldende sociale wetgeving.
De klant zal de Verkoper uit eigen beweging alle informatie verstrekken die nodig is voor de uitvoering van het contract (bestelling).
De opdrachtgever zal het installatieteam gratis van elektriciteit en water voorzien.
Tenzij anders vermeld, zijn de door de klant opgelegde en niet gekende veiligheidsmaatregelen, op het moment van het maken van de prijsofferte, niet inbegrepen in de prijsofferte.
De opdrachtgever moet een beveiligde ruimte ter beschikking stellen voor de levering en de opslag van de te installeren apparatuur. Het materiaal dat op de plaats van installatie wordt geleverd, valt onder de verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 11 – Wettelijk herroepingsrecht (alleen BtoC)

Behoudens het niet toepassen van een wettelijk herroepingsrecht (zie het artikel “gevallen van niet-toepassing van het herroepingsrecht” van deze AV), beschikt de Consument over een termijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum van zijn bestelling, om elk artikel dat hem niet aanstaat terug te sturen en naar keuze of een omruiling of een terugbetaling te vragen (zonder boete, met uitzondering van de kosten van terugzending, die ten laste van de klant vallen), zonder dat hij daarvoor een reden hoeft op te geven.

Dit herroepingsrecht kan door de consument-klant worden uitgeoefend door middel van het onderstaande herroepingsformulier of door middel van enig ander schriftelijk document waarin de tekst van dit formulier is weergegeven of waarin een vatbare melding wordt gemaakt van deze wens tot herroeping van de betrokken aangekochte artikelen.

Indien het document is ontvangen, bevestigt de verkoper binnen maximaal 3 werkdagen de ontvangst van dit formulier/nota en verstrekt hij een referentienummer voor de terugzending.

Indien de consument minder dan 3 werkdagen voor het verstrijken van de herroepingstermijn herroept, of bij gebreke van een ontvangstbevestiging, moet de consument ervoor zorgen dat hij een middel gebruikt om deze nota te sturen die de goede ontvangst door de Verkoper garandeert (bv. aangetekende brief).

De klant moet de artikelen zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen een maximum van 14 kalenderdagen vanaf de datum van herroeping terugsturen.

De consument betaalt de retourkosten rechtstreeks aan de transportfirma naar keuze. Voor producten die niet via de gewone postdiensten kunnen worden teruggezonden, wordt hij geïnformeerd van de gangbare tarieven die in het algemeen door :

Het wordt aanbevolen dat de klant het pakket verzekert in geval van verlies door de transportfirma en opteert voor een pakketopsporingsdienst.

Andere retourprocedures worden beschreven in het artikel “Retourneren van producten”.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zal de terugbetaling geschieden via het betaalmiddel dat bij de aankoop werd gebruikt (tenzij de 2 partijen samen een ander middel overeenkomen). De terugbetaling geschiedt binnen een termijn van maximaal 14 kalenderdagen vanaf de datum van uitoefening van het herroepingsrecht. Indien het product echter niet binnen de termijn van 14 dagen retour is ontvangen, wordt de terugbetaling uitgesteld totdat de consument een bewijs van terugzending van het pakket naar de verkoper heeft gestuurd.

De verantwoordelijkheid van de klant zal worden aangesproken bij waardevermindering van het product indien de verkoper vaststelt dat de koper het product heeft gebruikt voor andere doeleinden waardoor het product defect is geworden. De kosten van het herstel van deze schade kunnen worden afgetrokken van de terugbetaling of, indien de terugbetaling plaatsvond voordat de schade werd vastgesteld, afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Artikel 12 – Standaardformulier voor herroeping BtoC

De consument vindt hieronder een standaardformulier voor herroeping van een op de site geplaatste bestelling, dat aan de Verkoper moet worden gezonden. Het is duidelijk dat deze herroeping alleen kan plaatsvinden onder de herroepingsvoorwaarden die in deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bepaald.

Ter attentie van Expresso Manutention SPRL, Rue de Battice 123, 4880 Aubel (BE) info@expresso-belgium.be

Naam, voornaam en adres van de klant :

Datum van aanvraag :

Betreft: Terugtrekking

Geachte Mevrouw, Meneer,

Ik wens gebruik te maken van mijn herroepingsrecht overeenkomstig artikel 53 van boek VI van het Wetboek van economisch recht, met betrekking tot de overeenkomst betreffende de bestelling die ik bij uw bedrijf heb geplaatst op de website www…. en die betrekking heeft op de volgende goederen :


Datum van de bestelling en referentienummer :

Totaalbedrag inclusief BTW :

Ik reken op uw volledige medewerking,

In afwachting van uw antwoord, Mevrouw, Meneer, mijn oprechte groeten.

Datum en handtekening :

Artikel 13 – Gevallen van niet-toepassing van het herroepingsrecht

Alleen consumentenklanten (BtoC) hebben een wettelijk herroepingsrecht, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Dit recht is niet van toepassing op goederen die volgens specifieke of gepersonaliseerde wensen van de consument zijn gemaakt of duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn, en evenmin op bederfelijke waren. De betrokken goederen worden herkent op basis van de beschrijving in de catalogus.

Artikel 14 – Garantie

BtoB : Business to Business (bedrijven die goederen of diensten aan andere bedrijven leveren)

De garantie op alle geleverde en geïnstalleerde apparatuur bedraagt 1 jaar.

Voor de uitrusting van de laadkaaien : de garantie dekt geen defecten die te wijten zijn aan onvoldoende onderhoud, verkeerd gebruik van de uitrusting, nalatigheid, vandalisme of interventie door een derde. De Verkoper is ook vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in geval van brand, waterschade of andere weersomstandigheden.

BtoC : Business to Consumer (bedrijven gericht op consumentenmarkt) Wettelijke garantie voor producten gekocht door een consument op deze site

Alle artikelen die door een consument op deze site worden gekocht, genieten de volgende wettelijke garanties:

De verkoper is verplicht de goederen te leveren volgens het contract en hij is verantwoordelijk voor elke tekortkoming die ontstaat bij de levering van de goederen. De conformiteitsgarantie kan worden uitgeoefend indien een gebrek bestond op de dag van de inontvangstneming van het product, en de Verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf die dag.

Indien het gebrek zich voordoet binnen een termijn van 6 maanden na de levering, wordt het vermoed aanwezig te zijn geweest bij de levering van de goederen, tenzij de verkoper het tegendeel bewijst. Anderzijds is het aan de klant om na deze periode van 6 maanden te bewijzen dat het gebrek reeds bestond op het ogenblik dat hij de goederen in ontvangst nam.

Van de garantie zijn in het bijzonder uitgesloten :

Eveneens wordt de garantie uitgesloten op de producten die zijn gewijzigd, gerepareerd, geïntegreerd of toegevoegd door de klant of een andere persoon die niet door de Verkoper is bevoegd.

In dit verband wordt de klant aangeraden de bij de producten geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig te raadplegen. Bij verlies van deze gebruiksaanwijzing is het altijd mogelijk er een aan te vragen bij de klantendienst.

De klant kan de uitoefening van de garantie voor verborgen gebreken vragen indien de voorgelegde gebreken zich niet voordeden op het ogenblik van de aankoop, maar dateren van vóór de aankoop (en dus bijvoorbeeld niet het gevolg zijn van normale slijtage van het product), en voldoende ernstig zijn (het gebrek moet ofwel het product ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, ofwel dit gebruik zodanig beperken dat de klant het product niet zou hebben gekocht of het niet tegen een dergelijke prijs zou hebben gekocht indien hij het gebrek had gekend).

Op straffe van verbeurdverklaring moeten klachten zo spoedig mogelijk na het constateren van een gebrekkig of niet-conform product (bv. in geval van een zichtbaar gebrek bij levering is deze termijn maximaal 7 dagen), per post of per e-mail aan de contactgegevens van de Verkoper worden ingediend. De klant moet ervoor zorgen dat het probleem in kwestie gedetailleerd wordt beschreven, met bijvoeging van alle elementen aan de hand waarvan de gegrondheid van de klacht naar behoren kan worden beoordeeld (bv. door deze met foto’s te bevestigen). Na validatie van de klacht zal de Verkoper waarschijnlijk ofwel de klant vragen het product ter beschikking te houden voor afgaand een eventuele controle binnen de 30 dagen, ofwel de terugzending van het defecte product vragen vóór enige omruiling.

In dit geval moet de klant het product terugsturen naar de Verkoper, met gebruik van het door de Verkoper aangegeven transportfirma, op kosten van de Verkoper.

Na ontvangst zal de Verkoper overgaan tot de omruiling (zie retourmodaliteiten in het volgende artikel “terugzending van producten”). Indien het onmogelijk is om het product om te ruilen (verouderd product, niet in voorraad,…), zal de Verkoper proberen om een vergelijkbaar product van minstens gelijkwaardige kwaliteit aan te bieden. Indien dit niet mogelijk is, zal de klant worden terugbetaald, rekening houdend met een proportionele afschrijving (breuk tussen de gebruiksduur en de gebruikelijke levensduur van het gekochte produkt, conventioneel vastgesteld op 5 jaar).

Artikel 15 – Terugzending van producten in geval van herroeping/ uitoefening van de wettelijke garantie

Alle retourzendingen moeten schriftelijk door de Verkoper worden goedgekeurd.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht komen de kosten van terugzending van de goederen ten laste van de consument-afnemer. Zij zijn ten laste van de Verkoper in geval van uitoefening van de wettelijke garantie.

Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Elk te ruilen of terug te betalen product moet worden teruggestuurd naar het hierboven vermelde postadres, in de originele verpakking (indien mogelijk), in zijn geheel (met alle hulpstukken en bijhorende documenten) en in perfecte staat.

Om de aanvraag correct te kunnen verwerken, wordt de klant verzocht in het pakket het “retournummer” aan te geven dat de Verkoper heeft meegedeeld in antwoord op de aanvraag tot omruiling of terugbetaling, of een kopie van de factuur bij te voegen.

De klant zal worden verzocht een geschikte verpakking te kiezen (indien de originele verpakking niet meer bruikbaar is) en de geretourneerde artikelen in de verpakking net zo zorgvuldig te beschermen als bij levering het geval was.

De klant wordt er opgewezen  alle voorzorgsmaatregelen te nemen bij het openen en uitpakken van het ontvangen pakket, om tenslotte de goede werking te garanderen.

Indien niet aan bovenstaande verplichtingen wordt voldaan, verliest de klant zijn herroepingsrecht / garantie en wordt het product op zijn kosten teruggezonden.

Elk defect of elke schade die het gevolg is van onhandigheid of verkeerde bediening door de klant, is ten laste van de klant.

Indien het teruggezonden pakket de Verkoper niet bereikt, is deze niet verplicht tot omwisseling of terugbetaling (verplicht, in geval van herroeping; indien redelijkerwijs mogelijk in geval van uitoefening van de garantie), tenzij de klant met de transportfirma heeft gekozen voor pakket tracking.

Artikel 16 – Vaststelling van voorwaarden – Wijziging van voorwaarden

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden onafdwingbaar blijkt te zijn, dan wordt die bepaling geacht niet te bestaan en doet zij geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden.

Deze voorwaarden beschrijven de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en de website. Zij hebben voorrang op alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten.

Het niet toepassen van één of meer bepalingen van deze voorwaarden wordt beschouwd als een weigering van deze voorwaarden.

Een gedrukte versie van de Algemene Voorwaarden en alle mededelingen die in elektronische vorm kunnen worden aangevraagd in gerechtelijke of administratieve procedures met betrekking tot de Algemene Voorwaarden.

De partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze voorwaarden in de Nederlandse taal wordt gevoerd .

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door de webredacteur of zijn vertegenwoordiger. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruiker zijn deze die van kracht zijn op de dag van zijn bestelling op de huidige site. De Uitgever verbindt zich ertoe al zijn vorige versies van de algemene voorwaarden te bewaren en toe te zenden aan elke gebruiker die erom vraagt.

Ter herinnering, de voorschriften van intellectuele eigendom zijn van toepassing op dit document. Elke reproductie / aanpassing / vertaling is verboden.

Artikel 17 – Procedures en termijn voor klachten tegen de contractuele documenten

Elke opmerking betreffende de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, de algemene gebruiksvoorwaarden, de wettelijke mededelingen of de verklaring inzake bescherming van de persoonsgegevens moet schriftelijk gebeuren en moet persoonlijk worden overhandigd, per aangetekende of bekrachtigde brief, per post van een op Europees niveau erkende koeriersdienst die u in staat stelt uw pakketten regelmatig op te volgen, of per e-mail aan het hierboven vermelde adres, met vermelding van uw naam, voornamen, contactgegevens en het onderwerp van de kennisgeving.

Elke klacht met betrekking tot het gebruik van de website, de dienst die op deze website wordt aangeboden, of een andere verwante dienst, de pagina’s van de website op sociale netwerken, of de algemene voorwaarden, juridische kennisgeving of privacybeleid moet worden ingediend binnen 365 dagen na de datum van oorsprong van de zaak die aanleiding geeft tot de klacht, ongeacht enig statuut of wet die het tegendeel bepaalt. Indien een dergelijke klacht niet binnen deze termijn wordt ingediend, is deze niet meer vatbaar.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Belgisch recht.

Minnelijke schikking

Behoudens de bepalingen van openbare orde, kunnen alle geschillen die zouden kunnen ontstaan in het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden, voordat enige juridische stappen wordt ondernomen, worden voorgelegd aan de webredacteur voor een minnelijke schikking. Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om een minnelijke schikking de termijnen voor het instellen van een rechtsvordering niet opschorten.

Consumentenbemiddeling

In overeenstemming met boek XVI van het Wetboek van economisch recht verwijst de Verkoper zijn consumentenklanten in het kader van geschillen die niet online in der minne zijn geschikt door naar het onlineplatform van de Europese Commissie voor de beslechting van consumentengeschillen: http://ec.europa.eu/odr/. Op deze officiële site wordt de werking van de systemen voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting voorgesteld, kan online een klacht worden ingediend en worden de erkende organen voor geschillenbeslechting opgesomd. Voor de Belgische consumenten biedt de “Bemiddelingsdienst voor Consumenten” een neutrale en kosteloze dienst aan.

Contactgegevens van de dienst Consumentenbemiddeling in België :

Er wordt aan herinnerd dat bemiddeling niet verplicht is, maar alleen wordt voorgesteld om geschillen op te lossen door een beroep op de rechter te vermijden. Zowel de Verkoper als de Gebruiker kunnen bezwaar maken tegen bemiddeling.

Juridische stappen

Bij gebreke aan minnelijke regeling (of bij gebreke aan bemiddeling die leidt naar een voorstel dat voor beide partijen wordt aanvaard), stelt de Verkoper – Uitgever de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Verviers als enige bevoegd.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Ontvang onze catalogussen en nieuws